ur30 11 64วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายเอกวัฒน์ อุตระศรี หัวหน้าแผนกเดินเครื่อง (หดคอ-ฟ.) ผู้แทน อฟอ. พร้อมด้วย นายชาญชัย พรนิคม ช่างระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ อฟอ. ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบทุนการศึกษา นักเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ประจำปี 2564 ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านท่าลาด อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 4 ทุน
2. โรงเรียนบ้านโนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 2 ทุน
3. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 2 ทุน
รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 8 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
ทั้งนี้มีผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมรับมอบพร้อมทั้งปฏิทินปีใหม่ 2564 และเวชภัณฑ์ จาก กฟผ.

 

ur19 11 64 2วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข อฟอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินสบทบ 20,000  บาท น้ำดื่ม"น้ำใจ"กฟผ. 600 ขวด ร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


ur19 11 64 1กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. และเวชภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดยนายชาญชัย  พรนิคม ช.7 หชฟอ-ย. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเออท่วมหมู่บ้าน โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 110 แพ็ค และเวชภัณฑ์ 40 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่ บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 หมู่บ้าน ทั้งนี้ นายสงวน  ชาชุม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย ชาวบ้านบ้านโคกใหญ่ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ ศาลาวัดวุฒิศิลป์ชัย บ้านโคกใหญ่


ur19 11 64
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. และเวชภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนบ้านโสกจาน ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดยนายชาญชัย  พรนิคม ช.7 หชฟอ-ย. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเออท่วมหมู่บ้าน โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 แพ็ค และเวชภัณฑ์ 20 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่ บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโสกจาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย ชาวบ้านบ้านโสกจาน ร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน

ur16 11 64

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. และเวชภัณฑ์ ให้แก่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดยนายวีระศักดิ์ นนท์เหล่าพล ทกท.กยอ-ฟ.1 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเออท่วมหมู่บ้าน โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 220 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 220 แพ็ค และเวชภัณฑ์ 80 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 หมู่บ้าน ทั้งนี้ นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายสุภาพ เสนาพล กำนันตำบลบ้านผือ เป็นผู้กล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย ชาวบ้านตำบลบ้านผือ ร่วมรับมอบในครั้งนี้

ur29 10 64วันที่ 29 ตุลาคม 2564นายศุภอรรถ อรรถวัน กยอ-ฟ.พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ.มอบถุ'ยังชีพ จำนวน 70 ชุดณ บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 16 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุพรรณ ดีทอง กำนัน ต.โนนทองและ นายสุบรรณ วัฒนราช ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านรับมอบถุงยังชีพ และเป็นตัวแทนกล่าวของพระคุณมายังผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์และคณะทีมงานที่เดินทางมามอบให้กับผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมครัวเรือนในครั้งนี้