ur12 02 65 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมัย สมหวัง หัวหน้ากองบริหาร พร้อมด้วยนายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล หชฟอ-ย. และนายชาญชัย พรนิคม ช่างระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต นำโดยนายสุพิณ ปัญญามาก อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้ปฏบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ณ ห้องบงกช ร้านอาหารเรือนพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ur2 02 65วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายวีระศักดิ์ นนเหล่าพล วศ.9 ทกท.กยอ-ฟ. ผู้แทน กยอ-ฟ. พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกและผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโยธา มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 โดยมีนายวิฉัตรภ์ มาสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ พร้อมด้วยข้าราชการครู นักเรียน รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ur26 01 65 1วันที่ 26 มกราคม 2565 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายเศวต  บาลดี วศ.8 ทกท.หออ-ฟ. ผู้แทน กออ-ฟ. กองพื้นที่ พร้อมด้วย นายชาญชัย  พรนิคม ช.7 หชฟอ-ย. และผู้ปฏิบัติงาน หชฟอ-ย. ร่วมมอบสนับสนุน น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 40 โหล ศูนย์ประสานการกักตัวกลุ่มเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลกุดขอนแก่น ณ ที่ทำการสำนักงานบ้านหนองโพน ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ur26 01 65
วันที่ 26 มกราคม 2565 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายเศวต บาลดี วศ.8 ทกท.หออ-ฟ. ผู้แทน กออ-ฟ. กองพื้นที่ พร้อมด้วย นายชาญชัย พรนิคม ช.7 หชฟอ-ย. และผู้ปฏิบัติงาน หชฟอ-ย. มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 โดยมี นายทรงศักดิ์ ลาดเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง พร้อมด้วยข้าราชการครู นักเรียน รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

 

ur12 01 65วันที่ 12  มกราคม  2565 นายศุภอรรถ  อรรถวัน กยอ-ฟ. นำผู้บริหาร กยอ-ฟ. เข้ามอบกระเช้า และปฏิทิน กฟผ. สวัสดีปีใหม่ 2565  นายกันตภณ  สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น

ur30 11 64วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายเอกวัฒน์ อุตระศรี หัวหน้าแผนกเดินเครื่อง (หดคอ-ฟ.) ผู้แทน อฟอ. พร้อมด้วย นายชาญชัย พรนิคม ช่างระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ อฟอ. ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบทุนการศึกษา นักเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ประจำปี 2564 ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านท่าลาด อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 4 ทุน
2. โรงเรียนบ้านโนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 2 ทุน
3. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 2 ทุน
รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 8 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
ทั้งนี้มีผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมรับมอบพร้อมทั้งปฏิทินปีใหม่ 2564 และเวชภัณฑ์ จาก กฟผ.