ur25-6-64 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. พร้อมด้วย นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ.1,200 ขวด ให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนอุบลรัตน์ ให้นำไปสนับสนุนแก่ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid19 อีกทั้งได้มีการออกโรงทานผัดไทย ของสายงาน วศ.11 แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ur4-6-64      วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายประสิทธิ์ อุปชิตร ช.อฟอ-2. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. มอบอาหารและเครื่องน้ำดื่ม ที่ทาง กฟผ.สนับสนุน ให้แก่ แพทย์หญิงอภิสรา ธำรงวรางกูร ผอ.รพ.อุบลรัตน์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 

ur18-5-64     วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจิรประภา ศิริสูงเนิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เป็นประธานรับมอบเงินจำนวน 1,900,000.-บาท จากนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และนายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 โรงพยาบาล ได้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จำนวน 500,000.-บาท โรงพยาบาลขอนแก่นจำนวน 500,000.-บาท โรงพยาบาลชุมแพจำนวน 300,000.-บาท โรงพยาบาลน้ำพองจำนวน 300,000.-บาท และโรงพยาบาลสมเด็จพระเด็จพยุพราชกระนวนจำนวน 300,000.-บาท นอกจากนี้ยังได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลแอลกอฮล์ขนาด 450 มล.10 ชุด หน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น หมวกคลุมผม 1,000 ชิ้น ถุงมือยาง 1,000 ชิ้น ชุดกาวน์กันน้ำ 100 ชุด น้ำดื่ม 100 โหล ให้สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และน้ำดื่ม 100 โหลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

     ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่นี้ กฟผ.และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ระดมเงินงบประมาณ 81 ล้านบาท เพื่อร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 149 โรงพยาบาล นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์ และนับตั้งแต่การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 กฟผ.ได้สนับสนุนงบประมาณรวม 400 ล้านบาทในการสนับสนุนการทำ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับโรงพยาบาล 300 โรงพยาบาล และชุมชนกว่า 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวการดำเนินงานว่า กฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

ur17-5-64a     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายประสิทธิ์ อุปชิตร ช.อฟอ-2. นายไกรสวัสดิ์ สินสา วศ.9 ทกท.กบอ-ฟ. เป็นตัวแทนผู้บริหาร อฟอ.พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลเวียงเก่า โดยมีนายแพทย์พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง และนายแพทย์สุรพงษ์ ผานาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลทั้ง 2 โรงพยาบาล

         โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มอบให้กับโรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย

1.หน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น /2. ถุงมือยาง จำนวน 200 คู่ /3. ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 100 ชุด /4. น้ำดื่ม จำนวน 30 โหล /5. ตู้แรงดัน จำนวน 1 ตู้

และโรงพยาบาลเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

   1. หน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น /2. ถุงมือยาง จำนวน 200 คู่ /3. ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 100 ชุด /4. น้ำดื่ม จำนวน 30 โหล /5. ตู้แรงดัน จำนวน 1 ตู้

ur13-5-64      วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายประสิทธิ์ อุปชิตร ช.อฟอ-2. พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลสุวรรณภูมินำโดย นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

       นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ให้ความช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อย่างเต็มที่ ทั้งด้านการบริจาคสิ่งของ และผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบจาก กฟผ. ในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

         สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ที่ กฟผ. มอบให้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.ตู้แรงดันบวก 1 ตู้ /2.ที่กดเจล 5 อัน /3.เจล 450 มล.5 ขวด /4.สเปรย์แอลกอฮอล์ 50 ขวด  /5.หน้ากากอนามัย 200  /6.ถุงมือยาง 200   /7.หมวกคลุมผม 200  /8.น้ำดื่ม 25 โหล

ur13-5-64a     วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. อฟอ.นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข, ช.อฟอ-1 นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี, กดคอ-ฟ. นายจีรศักดิ์ จรัสศรี, กยอ-ฟ. นายอุทาน พันโภคา, กฬอ-ฟ. นายจีระพงษ์ แก้วภิรมย์, กจน-ฟ. และ วศ.อัมรา มีถม ประชุมร่วม กฟผ. - สำนักงานชลประทานที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนของเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม ผ่านระบบ video conference ทั้งนี้ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงปี 2551 ซึ่งในช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค. มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำหลากขนาดใหญ่ได้ โดยหลังจากการประชุมร่วมในวันนี้แล้ว จะมีการนำเสนอผลการประชุมให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ขอนแก่น ต่อไป