2018-04-03_0959155.jpg กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับคณะนักศึกษาโครงการจิตอาสา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างฝายชะลอน้ำ

 

ur27.4mar61.jpg กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 

ur27.1mar61.jpg กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ เลี้ยงอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

 

ur12mar61sm กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ให้สัมภาษณ์รายการอีสานวันนี้