ภารกิจ

 

1. ด้านการผลิตและบำรุงรักษา ผลิตพลังงานไฟฟ้าตามความต้องการของระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความพร้อมที่จะแก้ไขข้อขัดข้อง ของระบบการผลิตกรณีฉุกเฉิน มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ตลอดจนบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อน อาคาร สถานที่ ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ, มีคุณภาพ, มีความมั่นคง เชื่อถือได้ ต้นทุนที่เหมาะสม

2. ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ ได้คำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ค้า พัฒนาการบริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจที่มาใช้บริการ เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจรอง และธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ด้านการบริหาร พัฒนาองค์กร เทคโนโลยี ความปลอดภัย ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) นำระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ประเมินผลเพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงงาน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการองค์กร นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน รวมทั้งนำระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาใช้ในหน่วยงาน

 4. ด้านทรัพยากรบุคคล บริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความผูกพันกับองค์กร พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ขวัญ กำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำ ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบำรุงรักษาและปลูกป่าในบริเวณที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ส่งเสริมอาชีพราษฎรรอบอ่างเก็บน้ำในด้านทำประมง การเกษตรกรรมและการใช้วัสดุท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก

 

นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

 (ก) ด้านการบริหารจัดการ

 

1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2) บริหารและดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชน

3) เสริมสร้างขีดความสามารถหลักและสร้างผู้เชี่ยวชาญให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยเน้นการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี

4) ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ให้กำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

5) บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

6) ดำเนินการตามระบบบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน SEPA

7) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงานในสังกัดโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนให้มีการเก็บรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

8) นำนโยบายต่อประชาชนของ กฟผ. และแผนแม่บทสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มากำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารงานด้านชุมชนสัมพันธ์ การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมกับสังคมในชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

9) ให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากร เสริมสร้างคนดี คนเก่ง สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีม รับฟังและเคารพความคิดเห็นของกันและกัน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงาน

 

(ข) ด้านผลิตไฟฟ้า

 

1) ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ปริมาณและคุณภาพ ตามข้อตกลง (PPA) และบำรุงรักษาตามแผนบำรุงรักษา 10 ปี อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม

2) บริหารและจัดการโรงไฟฟ้าให้มีค่า GWEAF ในระดับ TOP QUARTILE โดยเทียบกับผู้ผลิตไฟฟ้าระดับชั้นนำของโลก

3) ให้มีระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้า เช่น Turnaround Management, RAM ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารโรงไฟฟ้า

4) บริหารโรงไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน โดยใช้กระบวนการ วิธีปฏิบัติ และการปรับปรุงด้านเทคนิคที่เป็นระบบ เพื่อรองรับความต้องการด้าน Safety, Availability, Performance และอื่นๆ โดยมีต้นทุนตลอดอายุการใช้งานอยู่ในระดับที่เหมาะสม

5) ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน

6) สนับสนุนการใช้วัสดุ อะไหล่ ที่ผลิตในประเทศ

(ค) ด้านธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (เพื่อตอบสนองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาของ กฟผ.)

1) จัดทำมาตรฐานวิธีการเดินเครื่องและบำรุงรักษา วิธีการบริหาร พัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ทั้งในและต่างประเทศ

2) พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลด้านธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา

3) สนับสนุนงานด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษา เพื่อตอบสนองงานของรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ในด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษา

4) ให้มีระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้า เช่น Turnaround Management, RAM ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารโรงไฟฟ้า