วิสัยทัศน์ ::  เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

          “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
          (INNOVATE POWER SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE)

 พันธกิจ

          “มุ่งเน้นนวัตกรรมในการผลิตไฟฟ้า บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน อย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสมด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นโยบายการทำงาน

(1)  มีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และค่านิยม SPEED

(2)  เสริมสร้างสมรรถนะหลักขององค์กรมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าและเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

(3)  บริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(4)  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามค่าควบคุมที่ดีกว่ากฎหมายกำหนด

(5)  พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีสมรรถนะความสามารถสูง และมีความผูกพันต่อองค์กร มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ มองการณ์ไกล และมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม

(6)  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) และแบ่งปันองค์ความรู้สู่ชุมชน

(7)  มุ่งเน้นงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก และสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

(8)  น้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

 ************************************
          1 กุมภาพันธ์ 2561
 ************************************