ur2-4-64c      วันที่ 2 เมษายน 2564 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงาน คปอ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2564 รับการตรวจประเมินฯ จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 อุดรธานี ที่ห้องประชุมภูพานคำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น