IMG 5898IMG 5899

ณ ห้องประชุมลำพะเนียง  กองเดินเครื่อง นายธนาวุฒิ ผากอง (ช.8 หออ-ฟ. กออ-ฟ.) และ ว่าที่ ร.ท.ปราษาณกริช  พรมทอง (ช.7 หดคอ-ฟ. กดคอ-ฟ.) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยาย การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการบริหารจัดการน้ำ งานด้าน CSR ให้กับ คณะผู้บริหารจาก การไฟฟ้าภูฏาน  ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่เขื่อนอุบลรัตน์  สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กฟผ. กับการไฟฟ้าภูฏาน (BPC) ซึ่งเป็นกรณีไม่มีรายได้ โดยมี ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาดูงานเรื่อง  Field Visit Substation, Transmission line and Power plant for BPC’s Executives ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. และพื้นที่ อปอ. พร้อมมีหนังสือขอเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายการดำเนินงานด้านของโรงไฟฟ้า ที่ โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ และศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยมี นายวิรัตน์ ครองผา (ช.9 ทนท.หดคอ-ฟ. กดคอ-ฟ.) ร่วมให้การต้อนรับด้วย