timeline_20190731_085228.jpgtimeline_20190731_085230.jpg

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารที่ทำการ พขร. นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายชัยวุฒิ หลักเมือง ช.อฟอ-2. นายประสิทธิ์ อุปชิตร วศ.11 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อฟอ.ร่วมกันใส่บาตรเป็นประจำทุกๆวันพระ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาและจิตใจให้ผ่องใสตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน