timeline_25620213_145227.jpg

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเกียนเรง  เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) นายณรงค์  ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) , นายกนก  ตั้งพูลผลวนิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ–1 (ช.อฟอ-1.) , นายสหชาติ  พิลาอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 (ช.อปอ-1.) พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โรงไฟฟ้าน้ำพอง ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล โอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ณ อาคารสิริคุณากร ชั้น 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น