ur26 01 65 1วันที่ 26 มกราคม 2565 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายเศวต  บาลดี วศ.8 ทกท.หออ-ฟ. ผู้แทน กออ-ฟ. กองพื้นที่ พร้อมด้วย นายชาญชัย  พรนิคม ช.7 หชฟอ-ย. และผู้ปฏิบัติงาน หชฟอ-ย. ร่วมมอบสนับสนุน น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 40 โหล ศูนย์ประสานการกักตัวกลุ่มเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลกุดขอนแก่น ณ ที่ทำการสำนักงานบ้านหนองโพน ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น