ur12 01 65วันที่ 12  มกราคม  2565 นายศุภอรรถ  อรรถวัน กยอ-ฟ. นำผู้บริหาร กยอ-ฟ. เข้ามอบกระเช้า และปฏิทิน กฟผ. สวัสดีปีใหม่ 2565  นายกันตภณ  สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น