ur30 11 64วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายเอกวัฒน์ อุตระศรี หัวหน้าแผนกเดินเครื่อง (หดคอ-ฟ.) ผู้แทน อฟอ. พร้อมด้วย นายชาญชัย พรนิคม ช่างระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ อฟอ. ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบทุนการศึกษา นักเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ประจำปี 2564 ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านท่าลาด อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 4 ทุน
2. โรงเรียนบ้านโนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 2 ทุน
3. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 2 ทุน
รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 8 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
ทั้งนี้มีผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมรับมอบพร้อมทั้งปฏิทินปีใหม่ 2564 และเวชภัณฑ์ จาก กฟผ.