ur17-5-64a     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายประสิทธิ์ อุปชิตร ช.อฟอ-2. นายไกรสวัสดิ์ สินสา วศ.9 ทกท.กบอ-ฟ. เป็นตัวแทนผู้บริหาร อฟอ.พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลเวียงเก่า โดยมีนายแพทย์พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง และนายแพทย์สุรพงษ์ ผานาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลทั้ง 2 โรงพยาบาล

         โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มอบให้กับโรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย

1.หน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น /2. ถุงมือยาง จำนวน 200 คู่ /3. ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 100 ชุด /4. น้ำดื่ม จำนวน 30 โหล /5. ตู้แรงดัน จำนวน 1 ตู้

และโรงพยาบาลเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

   1. หน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น /2. ถุงมือยาง จำนวน 200 คู่ /3. ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 100 ชุด /4. น้ำดื่ม จำนวน 30 โหล /5. ตู้แรงดัน จำนวน 1 ตู้