ur13-5-64      วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายประสิทธิ์ อุปชิตร ช.อฟอ-2. พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลสุวรรณภูมินำโดย นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

       นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ให้ความช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อย่างเต็มที่ ทั้งด้านการบริจาคสิ่งของ และผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบจาก กฟผ. ในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

         สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ที่ กฟผ. มอบให้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.ตู้แรงดันบวก 1 ตู้ /2.ที่กดเจล 5 อัน /3.เจล 450 มล.5 ขวด /4.สเปรย์แอลกอฮอล์ 50 ขวด  /5.หน้ากากอนามัย 200  /6.ถุงมือยาง 200   /7.หมวกคลุมผม 200  /8.น้ำดื่ม 25 โหล