ur12-11-63วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.30 น. ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านห้วยทราย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ โดยแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  ดำเนินการจัด กิจกรรม "เยี่ยมยามถามข่าว  ชุมชนบ้านห้วยทราย" โดยมี นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี (ช.อฟอ-1.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พบประเยี่ยมเยือนถามข่าว กับพี่น้องประชาชน ชุมชน หัวหน้าผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน ในส่วน กฟผ. มีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายสมพงษ์ อรรคฮาต ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 บ้านห้วยทราย ให้การต้อนรับ กิจกรรมนี้เน้นการมีส่วนร่วมต่อกันระหว่าง กฟผ.กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียและ หรืออาจมีผลกระทบต่อ กฟผ. ซึ่งเป็นกิจกรรมเน้นความสำคัญต่อความเข้าใจต่อภารกิจ กฟผ. และชี้แจงภารกิจ  กฟผ.ทำความเข้าใจร่วมกัน  เป็นกิจกรรมเชิงรุกด้านงานประชาสัมพันธ์  และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์