ur2-12-63     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) พร้อมด้วย นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 (ช.อฟอ-1.), นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกร ระดับ 11 (วศ.11 อฟอ.), นายอุทาน พันโภคา หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา (กยอ-ฟ.), นายสมัย สมหวัง หัวหน้ากองบริหาร (กบหอ-ฟ.) และ นายจาตุรนต์ ใกล้จันอัด หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ (นก-ฟอ.) เข้าพบแสดงความยินดีกับ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ โอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ท่านใหม่ พร้อมมอบกระเช้า เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู