นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน ณ วันนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์น้อยกว่าสถิติปริมาตรน้ำต่ำสุดที่เคยเกิดเมื่อปี 2536 แล้ว เป็นสถานการณ์น้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยมากต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด (Dead Storage) ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์ จะระบายน้ำเท่าที่จําเป็นเท่านั้น โดยเขื่อนอุบลรัตน์ ได้ระบายน้ำเพียง 0.50 ล้าน ลบ.ม/วัน เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 และได้ลดการระบายน้ำลงเหลือ 0.30 ล้าน ลบ.ม./วัน และเนื่องจากโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาหนองหวายได้ส่งน้ำเพื่อประปาและอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประปาหมู่บ้าน รวมทั้งสถานีสูบน้ำเพื่อประปาตามลําน้ำพอง โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาหนองหวาย ซึ่งเป็นผู้แจ้งแผนความต้องการใช้น้ำท้ายเขื่อนให้กับเขื่อนอุบลรัตน์ จึงขอเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เป็น 0.70 ล้าน ลบ.ม./วัน ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม–6 มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 15 วัน และจะปรับลดเหลือ 0.30 ล้าน ลบ.ม./วัน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

         ซึ่งสถานการณ์น้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ในวันนี้อยู่ที่ระดับ 172.90 ม.รทก. ประมาณน้ำในอ่าง อยู่ที่ 317.34 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 13.01% ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ -265.33 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น -14.35% มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง 0.13 ล้าน ลบ.ม. น้ำระบายออกอยู่ที่ 0.30 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์สามารถรับน้ำได้อีก 2,113.96 ล้าน ลบ.ม.🖌🖌