ur25-6-63-hos     ⚡️ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ⚡️

         วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี (ช.อฟอ-1.) ผู้แทน อฟอ. , นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ (วศ.11 อฟอ.) พร้อมด้วย ผู้เกษียณอายุในปี 2563 และหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จำนวน 200,000 บาท โดย นายแพทย์อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์