อฟอ. จัดโครงการเสวนาผู้ใช้น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จัดโครงการเสวนาผู้ใช้น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อตระหนักร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ขานรับนโยบาย กฟผ. อย่างยั่งยืน เน้นทำงานในลักษณะบูรณาการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่าย ต่างๆ พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ.กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าใจถึงบทบาทการบริหารจัดการน้ำ ของ กฟผ. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

         วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 (ช.อฟอ-1.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสวนาผู้ใช้น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ อฟอ. (หชฟอ-ย.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อฟอ. เข้าร่วมเปิดโครงการและร่วมกิจกรรม อาทิ นายสมัย สมหวัง หัวหน้ากองบริหาร (กบหอ-ฟ.) , นายจีรศักดิ์ จรัสศรี หัวหน้ากองเดินเครื่อง (กดคอ-ฟ.) , นายเกียรติชัย เปรมกมลวิจิตร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ (กออ-ฟ.) ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. และผู้นำชุมชน ผู้ใช้น้ำในในเขตพื้นที่ชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

         การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อฟอ. และหน่วยงานราชการภายนอก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายร่วมด้วยในครั้งนี้ นำโดย นางอัมรา มีถม วิศวกร ระดับ 10 กองเดินเครื่อง (วศ.10 กดคอ-ฟ.) ร่วมกับ นายวัลลภ กรรณิการ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ จาก สำนักงานชลประทานที่ 6 และ นายปราโมทย์ พึ่งเพียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ สถานการณ์น้ำ/การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี , นายธีรวรรธน์ ศิริบุญ หัวหน้าแผนกกฎหมาย (หกอ-ฟ.) บรรยายเรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ กฟผ. และ นายไชโย แก้วกันยา หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ (หขอ-ฟ.) บรรยายเรื่อง ความมั่นคงเขื่อนและการตรวจสอบแนวเขต กฟผ.

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้นำความรู้ที่ได้รับมาจาก กฟผ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับ ชุมชน เน้นส่วนร่วมเพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ.กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำส่วนร่วมเพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ.กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำ

         โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยทีมผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ อฟอ. เป็นผู้ประสานงานหลัก ในการจัดโครงการเสวนาผู้ใช้น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชุมชนที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองตอบภารกิจพร้อมแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ. กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยดำเนินการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี 2558 ครั้งที่ 2 ในปี 2559 ครั้งที่ 3-4 ปี 2561 และครั้งที่ 5-6 ปี 2562 ซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญ โดย กฟผ. เน้นย้ำและตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ใช้น้ำและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังพร้อมร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยความเข้าใจอย่างยั่งยืน

ur16dec62S  5398760ur16dec62S  5398762ur16dec62S  5398766ur16dec62S  5398769