วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์และแผนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายนภฤทธิ์  ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 หัวหน้ากอง ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่

          ทั้งนี้ จากการประชุมเตรียมการเรื่องภัยแล้งของคณะองคมนตรี ร่วมกับ ปภ. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกักเก็บน้ำ เหลืออยู่ 570 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 23 ซึ่งมีการใช้น้ำก้นอ่างไปแล้ว 11 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ -1 จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์น้ำน้อย โดยเน้นระบายน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค และรักษาระบบนิเวศน์ตามลำน้ำเท่านั้น จะไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรได้

           นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 อิทธิพลของพายุโพดุล ทำให้มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ถึง 500 ม.ม. ในช่วง 48 ชม. ทำให้เกิดภาวะอุทกภัยในเขตพื้นอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางจังหวัดและกรมชลประทานได้แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม โดยเร่งระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำบึงแก่งละว้า ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเป็นแก้มลิงที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากและเอ่อล้นลำน้ำชี โดยมีศักยภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ถึง 46 ล้าน ลบ.ม. และจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ทางกรมชลประทานได้เสนอแผนงานที่จะศึกษาแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบึงแก่งละว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำให้มากขึ้น

ur16dec622ur16dec62IMG 0993ur16dec62IMG 1075