timeline_20190523_163530.jpg

วันที่23 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข  อฟอ. พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนของ กฟผ.  หัวหน้ากองที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานสัมมนา โครงการศึกษาปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ และแนวทางที่เหมาะสมในการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อน กฟผ. โดย นายวัลลภ เมฆพฤษกษาวงศ์ อบย. กล่าวรายงาน  นายจรัญ คำเงิน ชฟม. เป็นประธานเปิดการสัมมนา  มีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย