timeline_25620425_172531.jpg

วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์  นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข  (อฟอ.) เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาโครงการสานเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ท้ายน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  โดยมีคณะผู้บริหาร อฟอ. เข้าร่วมเปิดโครงการและร่วมกิจกรรม อาทิ นายสมัย  สมหวัง (กบหอ-ฟ.) , นายอุทาน  พันโภคา (กยอ-ฟ.)ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. และผู้นำชุมชน ผู้ใช้ในในเขตพื้นที่ชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

          การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อฟอ. ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย นำโดย นายอุทาน  พันโภคา (กยอ-ฟ.) บรรยายเรื่อง การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน นายธีรวรรธน์ ศิริบุญ (หกอ-ฟ.) บรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ กฟผ. และ นาย เอกวัฒน์ อุตระศรี ช.8 (ทกท.หดคอ-ฟ.) บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์  พร้อมกับทีมวิทยากรกระบวนการ นำโดย  นายชาญชัย พรนิคม  พร้อมทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ อฟอ.

          และในการนี้ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย นำโดย รศ.ดร.จารุมาศ  เมฆสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อด้านปัญหาในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง งานวิจัยที่จัดทำภายในเขื่อนอุบลรัตน์ , ผศ.ดร.สันติ  พ่วงเจริญ บรรยายในหัวข้อด้านผลกระทบต่อนิเวศวิทยาของปลา , ผศ.ดร.มณช์นิศาษ์  ศรีสมวงศ์ บรรยายในหัวข้อด้านปัญหาในการทำประมง ทั้งนี้ นายวิเชียร  วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง บทบาทของกรมประมงในการดูแลทรัพยากรประมงภายในเขื่อนอุบลรัตน์ นายประมุข  ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรประมงภายในเขื่อนอุบลรัตน์ และ นายชาญชัย  พรนิคม (ช.7 หชฟอ-ย.) ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในส่วนของการไฟฟ้าร่วมกับชุมชน ได้ร่วมการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้น้ำ และประโยชน์ที่ได้รับจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อนำสู่การแก้ไขร่วมกัน   โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นายวีระ  จิตสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด นครราชสีมา , นายสุธีร์  ศรีเพชร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำหลัก  ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น , จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย   ได้เข้าร่วมสานเสวนา  สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำ เพื่อจัดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และนำความรู้ที่ได้รับมาจาก กฟผ. แลกเปลี่ยนบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับ ชุมชน  เน้นส่วนร่วมเพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง  สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ.กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำส่วนร่วมเพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง  สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ.กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำ 

          โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดยทีมผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  เป็นผู้ประสานงานหลัก ในการจัดโครงการสานเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ท้ายน้ำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชุมชนที่อยู่ต้นน้ำ  กลางน้ำ และท้ายน้ำ เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองตอบภารกิจพร้อมแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง  สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ. กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำ  โดยดำเนินการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี 2558 ครั้งที่ 2 ในปี 2559 ครั้งที่ 3-4 ปี 2561 และครั้งที่ 5 ปี 2562 ซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญ โดย กฟผ. เน้นย้ำและตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ใช้น้ำและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังพร้อมร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยความเข้าใจอย่างยั่งยืน